Andlig dagbok

De flesta människor har kort minne. Därför kan det vara bra att skriva ner det man varit med om eller funderat över. Att föra dagbok är ett enkelt sätt att ta med sig det man upplevt till ett senare tillfälle. En andlig dagbok fungerar på samma sätt. I den skriver du ner tankar, upplevelser och det du känner är viktigt att minnas framöver. Kanske har du länge bett för en situation och inte upplever att Gud svarar. När du går tillbaka i din dagbok kanske den hjälper dig att kasta ett nytt ljus över situationen och du märker att Gud visst svarat men inte på det sätt du trodde. 

I din andliga dagbok kan du skriva ner det som du uppfattar som tilltal från Gud. Här kan du beskriva de processer som du står i, böner du ber och bibeltexter du lever med. Precis som i en vanlig dagbok skriver du för dig själv och väljer sedan vad du delar med andra.

Att skriva ner det som blir viktigt och avgörande för dig kan vara uppmuntrande att återvända till när livet känns lite svårare. Att någon gång ibland titta några månader tillbaka kan också ge en del aha-insikter om vart du är på väg någonstans och vad som händer i livet.

Komma igång

I Bibeln berättas det om människor, som när de är med om en livsavgörande händelse, markerar platsen det hände på med en minnessten. Det var ett sätt att markera att händelsen format en ny syn på livet, gett en ny riktning eller lärt dem något som de ville fortsätta värdesätta. Minnesstenen blev på det sättet ett hjälpmedel för att i framtiden påminna sig själv och andra om det som berört och förändrat.

Om du vill kan du börja din process med den andliga dagboken med att titta tillbaka på ditt liv och fundera en stund över vilka händelser som du ser som livsavgörande för dig. Varför var dem det? På vilka sätt då?

Paulus skrev till några troende och sa: Det är ju uppenbart att ni är ett brev från Kristus, utskrivet av mig, inte med bläck utan med den levande Gudens ande, inte på tavlor av sten utan i era hjärtan, på tavlor av kött och blod. 2 Korintherbrevet 3:3. Gud berör livet och skriver sin närvaro i människors inre. Har du sådana erfarenheter av Gud som har varit avgörande för dig?

Bibel, bön och eftertanke i samspel

När du vill ge rum för Gud att forma livet är Bibeln, bön och gemenskap med andra människor naturliga delar. Här nedan hittar du ett sätt som du kan pröva för att forma en stund då du väljer att vara särskilt uppmärksam på Gud i samspel med bibelläsning, eftertänksamhet och bön. Tipset är att du regelbundet skapar utrymme och avsätter tid för detta. 

Bönerna, som skrivs kursivt nedan, är ingångsord för bönen, som du sedan fortsätter med egna ord.

Dra dig undan en stund så att du får rum för eftertanke och lyhördhet inför Gud. Börja med att fundera en stund över var du är i livet – tankar, känslor, händelser, vad som oroar, vad som ger glädje…

Efterhand som du betraktar dig själv… lämna över det du ser till Gud. Be: ”Jag lämnar allt till dig Gud. Varje andetag, du i mig Gud, jag i dig…”

Väcks känslor och tankar kring brustenhet eller behovet av förlåtelse som behöver uttryckas till Gud och till andra… Be: ”Jag lämnar allt till dig Gud. Varje andetag, du i mig Gud, jag i dig…”

Ta till dig Guds löftesord i Bibeln genom att be dem som en tackbön: ”Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.” 1 Johannesbrevet 1:9

Stanna upp en stund kring din vilja – vad vill du och vad längtar du efter? Vi finner ofta att vår vilja bli tydlig i det som vi gärna pratar om, tänker på och gör. Hur syns detta en vanlig vecka? När vi vet vad vi själva vill är det en god utgångspunkt för att fundera kring hur vi vill förhålla oss till det Gud säger och vill med våra liv. Be: ”Jag lämnar allt till dig Gud. Varje andetag, du i mig Gud, jag i dig. Låt mig nu höra dig tala.”

Läs din valda bibeltext i lugn takt två, tre gånger. Låt orden få sjunka in och stanna kvar i dina tankar – vila i orden. Vilka ord är det som träder fram och berör? Vad säger Gud till dig genom texten? Skriv ner dina tankar. Finns det något i det du sett som uppmuntrar dig till vidare bön, till handling…?

Be: ”Jag lämnar allt till dig Gud. Varje andetag, du i mig Gud, jag i dig.”

Dela dina tankar med en vän någon gång den närmaste tiden. Berätta hur du uppfattar att Gud talar, utmanar och uppmuntrar dig. Be tillsammans.