Bibeln – att läsa med hjärtat

Bibeln är en bok med djup. Man blir liksom aldrig klar med Bibeln. Varje gång du läser finns något nytt att upptäcka. 

En god tumregel när du vill läsa Bibeln är att låta det som verkar otydligt tolkas i ljuset av det som är tydligt. I kyrkan tar vi utgångspunkt i berättelsen om Jesus – hans liv, död och uppståndelse – för att tyda det andra vi läser. Jesus är centrum och visar vem Gud är. Samtidigt är det några grundläggande berättelser i Gamla Testamentet som pekar fram emot Jesus och som också ger klangbotten för de många olika berättelserna vi läser i Bibeln.

Du kan studera Bibeln ensam, men ännu mer utbyte får du när du gör det tillsammans med andra i en gemenskapsgrupp. Det finns många hjälpmedel för detta i böcker, lexikon och på internet.

Att läsa Bibeln med hjärtat

Här vill vi introducera det som kan kallas för att läsa Bibeln med hjärtat. Det är en gammal tradition som på latin kallas lectio divina, och på svenska vanligtvis kallas för andlig läsning. Här är målet, inte att studera texten utan fördjupning. Det är en form av bedjande läsning över ett textavsnitt från Bibeln, som ofta är relativt kort. Önskan med denna form av läsning är att vårt innersta ska vara öppet och lyhört för Gud. 

Här kommer en enkel vägledning för att läsa Bibeln med hjärtat. I avsnittet Andlig dagbok, hittar du även en annan variant för detta:

Förberedelse

Var stilla. Hitta en plats och en tidspunkt där du har lugn runt omkring dig. Ta en minut eller två till att stilla ner dig. Ställ in dig på att du nu skall lyssna till ett viktigt budskap. Påminn dig själv om att du är i Guds närvaro och att han älskar dig. Fråga dig själv: Är mitt hjärta öppet för Gud? Be en kort bön om det.

1. Läs

Välj på förhand ett bibelord. Du kan följa en bibelläsningsplan, välja en kortare text, en vers eller två, läsa en liknelse, eller ett kapitel. 

Läs verserna ganska långsamt. Läs dem högt ett par gånger tills orden sjunker in hos dig. 

2. Meditera

Sitt nu stilla och låt ord och tankar komma till dig. Du skall inte göra ett studium av texten, men höra hur orden tröstar, vägleder, utmanar eller kallar dig. Om det är en berättelse som du har läst, kan du också meditera över den genom att leva dig in i den och föreställa dig att du är med i den. Om du t ex har läst några ord från Bergspredikan, så föreställ dig hur det måste ha varit att lyssna till dessa ord som lärjunge, som man, som kvinna, som en av de föraktade tullindrivarna, eller någon annan. 

3. Be

När du har läst och mediterat är nästa steg att be. Kanske vill du formulera en bön utifrån ett särskilt ord som trädde fram i din läsning. Bönen kan bli att du bär med dig just det ordet resten av dagen. De tankar som dyker upp, när du kommer ihåg ordet, låter du bli till bön.

Denna Andliga läsning kan göras under 10 minuter, men du kan också förstås ge mer tid för det någon gång ibland. Du kan välja att göra läsningen på egen hand eller tillsammans med andra, där ni också talar om det som ni har läst och berörts av.

Det är viktigt att du inte försöker pressa fram något i din läsning. Det är långt ifrån alltid man upplever något särskilt och det är inte frågan om ett tillfälle att jaga upplevelser på. Var avslappnad, ostressad, utan tanke på prestation och fromhet. Var helt enkelt dig själv i Guds närvaro, öppna ditt hjärta och se vad som händer.

Om du har svårt att hitta ett bibelord att börja med kan du välja ett av dessa för att komma igång: 

  • Psalm 4 i Gamla Testamentet
  • En av de tre berättelserna i Lukasevangeliet kapitel 15
  • Jakobsbrevet 2:14-18, 26 i Nya Testamentet

Återvänd gärna till samma text under flera tillfällen och se hur Gud ger dig nya perspektiv på livet.